شیشه، مایعی می باشد خیلی خیلی سرد شده و در دمای پایین‌تر از نقطه انجماد آن، در حالت مایع به خود میگیرد و بگونه عمومی، جسمی می باشد شفاف که نور براحتی از آن رد می شود و پشت آن به وضوح می توان دید.ساختمان مولکولیه شیشه در حالت جامد دارای آرایش مولکولی نامنظم می باشد. در درجه حرارت‌ بالا، شیشه مانند هر مایع دیگری بخارمی شود. اما با کاهش دما، گرانروی آن بگونه غیر عادی افزایش یافته و سبب می‌شود مولکول‌ها نتوانند در آرایشی که لازمه کریستال شدن می باشد، قرار بگیرند. شیشه ازدید ساختمان مولکولی مثل مایعات نامنظم می باشد، اما این ساختمان نامنظم، دیگر متحرک نمی باشد. شیشه جسمی سخت می باشد که سختی آن در حدود 8 است و همه اجسام بغیر از الماسه‌ها را می تواند خط بیندازد.