شیشه هوشمند (اسمارت)

شیشه هوشمند (اسمارت )راجهشی درصنعت نوین شیشه باتوجه به نیاز صنعت ساختمان دانست شیشه هوشمند یااسمات با بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا، به گونه ای طراحی وساخته میشود که می توان میزان جذب نور در آن را تغییر داد.وبراساس نیاز به داشتن نور ویامات نمودن شیشه اقدام کرد

تکنولوژی سیستم شیشه های هوشمند صنایع شیشه ایران ابگینه به دو صورت برچسبی روی شیشه و مابین دو عددشیشه لمینت تولیدواجرامیشود

چگونگی عملکرد شیشه های هوشمند که باعث مات شدن وشفاف شدن از طریق منظم و نامنظم شدن یونهای موجود در میکروفیلم است که در حالت روشن شیشه کاملا شفاف و در حالت خاموش شیشه کاملا مات می‌شودوغیرقابل دیدمیشود میکروفیلم‌ها به صورت رول‌ با عرض و طول تقریبا مختلف موجودمیباشدکه شیشه‌های هوشمندیااسمارت از ۴بخش تشکیل ویاتکمیل می‌شود:

۱.شیشه

۲.میکروفیلم هوشمند

۳.اینورتر برق

.ریموت کنترل
که روی هروبین هرضخامت شیشه شفافی قابل اجراست
محاسن ومعایب کارکردن میکروفیلم روی شیشه وبین شیشه لمینت
ویژه گی اجرای میکرو فیلم روی شیشه اینست که درصورت بروز مشکل تامیزان ودرصدبالایی قابل تعمیرمیباشد
ولی درشیشه های لمینت بخاطرعدم دسترسی به میکروفیلم قابل تعمیرنمیباشد
ویژه گی اجرای میکروفیلم بین شیشه های لمینت عمربیشترومحفوظ ماندن از خط وخش وپاره گی میباشد